flag Spanish flag English flag German

Dictionary German-Polish

translate
4 translations found
władza         
Noun
Behörde fem władza
Die konkreten Fälle werden von nationalen oder regionalen Behörden verwaltet. Projektami realizowanymi w ramach EGF zarządzają władze krajowe lub regionalne.
Deutschland hat zwei Behörden als Gemeinschaftsbehörden benannt und die Kommission hiervon unterrichtet. Niemcy wyznaczyły dwie władze jako władze wspólnotowe i poinformowały o tym Komisję.
Freunde, unsere örtlichen Behörden haben eine dringende Mitteilung an unsere nette kleine Gemeinde. Przyjaciel…...lokalne władze mają nagłą wiadomoś…dla naszego pojebanego małego społeczeństwa.
Twoo reicht alle Fälle von Missbrauch an die zuständigen Behörden weiter. Twoo powiadamia odpowiednie władze o wszystkich poważnych przypadkach nadużyć.
Unternehmen können den Bedarf nach Angeboten des öffentlichen Verkehrs häufig besser und frühzeitiger einschätzen als die örtlich zuständigen Behörden. Przedsiębiorstwa są często w stanie lepiej i szybciej ocenić potrzeby w zakresie transportu publicznego niż właściwe lokalne organy władzy.
Melden Sie jeden Sichtkontakt sofort den örtlichen Behörden oder der Militärpolizei. Osoby, które go widziały proszone są o kontakt z władzami..
Was kann ich tun, wenn ich mich durch meinen Arbeitgeber oder die Behörden diskriminiert fühle? Co mogę zrobić, jeśli mam poczucie, że jestem dyskryminowany przez pracodawcę lub władze kraju?
Informationen der niederländischen Behörden bestätigen außerdem, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Kosten nach unterschiedlichen Methoden zurechnen. Informacje przekazane przez władze holenderskie potwierdzają ponadto, że nadawcy publiczni stosują różne metody alokacji kosztów.
Wir wissen nicht, was die Behörden tun wollen. Nie wiadomo, co władze miasta mają zamiar robić.
Geeignete Vorkehrungen werden Einspruchsmöglichkeiten gegen die Entscheidungen der Hohen Behörde gewährleisten. Właściwe rozporządzenia zapewnią konieczne sposoby odwoływania się od decyzji Wysokiej Władzy.
Macht fem władza
Entsprechend dem Magdeburger Recht hatte der Stadtrat die Macht in der Stadt. Zgodnie z prawem magdeburskim, władzę we Wrocławiu sprawowała wówczas Rada Miejska.
China wird immer noch von der chinesischen kommunistischen Partei nach 61 Jahren an der Macht terrorisiert. Chiny są nadal terroryzowane przez Chińską Partię Komunistyczną po 61 latach od objęcia przez nią władzy.
Druidische Prinzessinnen fühlen sich zu Geld und Macht hingezogen. Drydowskie księżniczki często mają pociąg do pieniędzy i władzy.
Muss man manchmal im Namen des Glaubens an Christus einer Macht oder Mode widerstehen? Czy czasem trzeba w imię wiary w Jezusa Chrystusa stawiać opór władzy lub modzie?
Wird die islamistische Muslimbruderschaft an die Macht kommen oder wird Ägypten eine säkulare Regierung erhalten? Czy do władzy dojdzie islamistyczne Bractwo Muzułmańskie, czy też Egipt będzie miał świecki rząd?
Macht manifestiert sich durch Erniedrigung, nur dann ist sie absolut. Władza zadaje ból i upokorzenie. Inaczej nie może mieć pewności.
Hinter der materiellen Macht standen keine geistigen Überzeugungen mehr. za materialną władzą nie stało już żadne przekonanie duchowe.
Russland ist der Ansicht, dass Macht konzentriert werden muss, da sie durch eine solche Konzentration effektiver ist. Natomiast według Rosji władza powinna być skoncentrowana, zgodnie z przekonaniem, że dzięki koncentracji władza stanie się skuteczniejsza.
Wortführer der Liberalen, wird wahrscheinlich an der Macht sein, wenn die Prinzessin sich durchsetzt. Lord Melbourne. Lider liberałów, który prawdopodobnie będzie u władzy, gdy księżniczka przejmie koronę.
Diese Geschichte hatte dann in den Zentren der religiösen und politischen Macht einen raschen Fortgang gefunden und hatte zu einem Todesurteil geführt. Rozwijała się w sposób przyspieszony, także w pałacach władzy religijnej i politycznej, a została przypieczętowana skazaniem na najwyższy wymiar kary.
Autorität fem władza
Und schließlich grüße ich die Diplomaten sowie alle hier anwesenden hohen Persönlichkeiten und Autoritäten. Pozdrawiam też przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, a także wszystkie obecne tutaj wybitne osobistości i przedstawicieli władz.
Die nachstehend näher erläuterte staatliche Kontrolle lässt darauf schließen, dass staatseigene Unternehmen staatliche Autorität besitzen, ausüben oder mit dieser ausgestattet sind. Z opisanej poniżej kontroli rządu wynika, że przedsiębiorstwa państwowe posiadają władzę rządową, wykonują ją lub że władza ta została im powierzona.
Das war ein Beispiel jesuitischer Verachtung staatlicher Autorität. Oto mieliśmy przykład lekceważenia przez Jezuitów władzy państwowej.
Sie müssen Steuern zahlen, mehr Gutes als Böses tun und anerkennen, dass alle Autorität von Gott kommt. Powinni płacić podatki, postępować raczej dobrze niż źle i uznać, że wszelka władza pochodzi od Boga.
Mehr Autorität bringt mehr Verantwortung mit sich. Większa władza wiąże się z większą odpowiedzialnością.
- Du hast ein Problem mit Autorität. Du schiesst wirklich? Wiem, masz problemy z władzami, z glinami w szczególności.
Gehorsam Wir sollen jeder legitimierten Autorität gehorchen, in unserer Familie, in unserem Land und besonders in der Kirche. Posłuszeństwo Powinniśmy słuchać prawowitej władzy w naszej rodzinie, w naszym kraju i najważniejsze, w Kościele.
Die finanziellen Mittel sollten regional eingefordert werden, aber die Autorität muss zentral bleiben. Środki finansowe powinny być pozyskiwane regionalnie, lecz władza musi być centralna.
Sie haben eine krankhafte Aversion gegen Autorität - Skan DNA ujawnił awersję do władzy zwierzchniej -
Sehr geehrter Herr Premierminister, liebe Kardinäle und Bischöfe, zivile und politische Autoritäten, sehr geehrte Damen und Herren! Panie Premierze, drodzy Bracia Kardynałowie i Biskupi, Przedstawiciele władz cywilnych i politycznych tu obecni, Panie i Panowie!
Herrschaft fem władza
Helft dem Papst und allen, die Christus und mit der Herrschaft Christi dem Menschen und der ganzen Menschheit dienen wollen! Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzkości!
Muammar al-Gaddafi konnte sich jedoch nicht zu einem ehrenwerten Rücktritt durchringen und hat, um seine diktatorische Herrschaft aufrechtzuerhalten, seinem eigenen Volk den Krieg erklärt. Muammar Kaddafi nie zdobył się jednak na honorową rezygnację, a w imię utrzymania dyktatorskiej władzy wypowiedział wojnę swojemu ludowi.
Von nun an werden sie ihre Herrschaft auf die Welt ausdehnen. A jedna…wspięli się na sam szczyt i dostąpili władzy.
Diener deiner Herrschaft, die keinen Untergang kennt! Sługą Twojej władzy, która nie przemija!
würdigt die tapferen Frauen und Männer Ungarns, die durch ihre Selbstaufopferung anderen Nationen im Würgegriff der kommunistischen Herrschaft einen Funken Hoffnung gaben; oddaje cześć odwadze kobiet i mężczyzn na Węgrzech, których samopoświęcenie przyniosło innym narodom zduszonym przez władze komunistyczne światło nadziei;
Ein Gelfling wird die Herrschaft der Skekse beenden. Co z Gelflingiem, który położy kres władzy Skeksów?
Culm kam am 22. Januar 1920 unter polnische Herrschaft. An diesem Tag marschierten die ersten Einheiten der polnischen Armee in die Stadt ein. Władze polskie przejęły Chełmno 22 I 1920 r., w tym samym dniu do miasta wkroczyły pierwsze oddziały wojska polskiego.
Der Nachteil ist jedoch, dass unser guter Wille zweifellos zynisch missbraucht wird, um der undemokratischen Herrschaft Glaubwürdigkeit zu verleihen. Po stronie kosztów jednakże znajdzie się niewątpliwie cyniczne wykorzystanie naszej dobrej woli do uwiarygodnienia tej niedemokratycznej władzy.
Selbstzufrieden wanderte der Mensch auf dem Erdball umhe…und glaubte, die Herrschaft über diese Welt zu besitzen. Z właściwym sobie samozadowoleniem, ludzie podróżowali po całej planeci…...przekonani o swojej władzy nad tym światem.
Kämpfe in der Weltraumschlacht als Mensch oder Zylon um die Herrschaft. Czas opowiedzieć się po jednej ze stron w tej wojnie o władzę w kosmosie.
13 Word compounds found
Noun
Haushaltsbehörde fem władza budżetowa
Community budget
Community budget
Marktmacht fem władza rynkowa
Competition
Competition
Luftfahrtbehörde fem władza lotnicza
Air transport
Air transport
Genehmigungsbehörde fem władza uprawniona do licencjonowania
Air transport
Air transport
Ermessen neut władza dyskrecjonalna
LAW
LAW
Obsorge fem władza rodzicielska
JHA, LAW, Family
JHA, LAW, Family
elterliche Gewalt władza rodzicielska
Family law
Family law
gesetzgebende Gewalt władza ustawodawcza
richterliche Gewalt władza sądownicza
exekutive Gewalt władza wykonawcza
Ermessensbefugnis władza dyskrecjonalna
LAW
LAW
Haushaltsbefugnis władza budżetowa
politische Befugnis władza polityczna
More example sentences German-Polish for the query władza
Legal notice