flag Spanish flag English flag German

Dictionary German-Polish

translate
8 translations found
obecnie         
Adjective
aktuell obecnie
Adverb
gegenwärtig obecnie
Gegenwärtig befinden sich in Haus Nr. 1210 eine Galerie und das Informationszentrum. Obecnie ma v domu nr 1210 swą siedzibę Galeria i Centrum Informacji.
SVT erwirbt gegenwärtig alle Dienstleistungen für terrestrische Übertragungen von Teracom. Obecnie SVT nabywa wszystkie usługi transmisji naziemnej od firmy Teracom.
Gegenwärtig liegt die Situation in den Hände…dieses erhabenen Staatskörpers. Sytuacja obecnie leży w rękac…tego czcigodnego grona.
Wintershall ist gegenwärtig Deutschlands größter Produzent von Erdöl und Erdgas. Wintershall jest obecnie największym niemieckim producentem ropy naftowej i gazu ziemnego.
Die EZB stellt fest , dass die Änderungsvorschläge keine Änderung der gegenwärtigen Meldefristen für Haushaltsdaten im Frühjahr und Herbst vorsehen . EBC zauważa , iż proponowane zmiany pozostają bez wpływu na obowiązujące obecnie wiosenne i jesienne terminy przekazywania rachunków sektora publicznego .
Gegenwärtig liegt die Situation in den Hände…dieses erhabenen Staatskörpers. Sytuacja obecnie leźy w rekac…tego czcigodnego grona.
Gegenwärtig gibt die EU jährlich rund 3 Mrd. Euro für Forschung und Entwicklung im Bereich sauberer Energien aus. Obecnie UE przeznacza na badania naukowe i rozwój w dziedzinie czystej energii ok. 3 mld euro rocznie.
Kornbrand wird gegenwärtig in Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EWG) 1576/89 als Getreidespirituose definiert. Korn jest obecnie definiowany jako okowita zbożowa (art. 1 ust. 4 lit. c) rozporządzenia 1576/89.
Gegenwärtig sind Sie in Zimmer 79…im Plaza Hotel in New York abgestiegen, als George Kaplan aus Detroit. Obecnie jest pan zameédowany w pokoju 796, w hoteéu Péaza w Nowym Jorku jako George Kapéan z Detroit.
Hier finden Sie einige Technologien die gegenwärtig erforscht und in einigen Fällen bereits in echte Produkte und Dienstleistungen verwandelt werden. Oto niektóre z obecnie opracowywanych technologii - w niektórych przypadkach zostały one wdrożone w życie jako prawdziwy produkt bądź usługa.
jetzt obecnie
Das Installationssystem unterstützt jetzt die Installation in Netzwerken mit ausschließlicher IPv6-Konfiguration. System instalacyjny obsługuje obecnie instalację w sieciach działających wyłącznie z IPv6.
FYROM braucht jetzt ein positives Zeichen, da Zeit ein ganz wesentlicher Faktor ist. FYROM potrzebuje obecnie pozytywnej odpowiedzi, ponieważ czas jest tu kwestią o kluczowym znaczeniu.
Jetzt ist jedes Mittel recht, um den Vertrag mit den Goa'uld durchzusetzen. Obecnie używamy ograniczonych środków, które oszczędzaliśmy do wyegzekwowania tego traktatu z Goa'uldami.
David arbeitet jetzt für Spiral Software, Cambridge. Obecnie David pracuje dla Spiral Software w Cambridge.
Aber die jetzt getroffenen Regeln reichen leider bei weitem nicht aus. Zasady, które zostają obecnie ustanowione, są niestety dalece nieadekwatne.
Mary, jetzt Maria, das ist deine Kusine Heidi. Mary, obecnie Mario, to twoja kuzynka, Heidi.
Bereits jetzt gibt es nahezu 100 000 solcher Apps. Obecnie dostępnych jest niemal 100 tys. aplikacji tego rodzaju.
MdEPs sind aufgrund der hohen Summen öffentlicher Mittel die sie erhalten schon jetzt öffentlicher Kritik ausgesetzt. Posłowie do PE już obecnie są publicznie krytykowani z uwagi na otrzymywane znaczne kwoty pieniędzy publicznych.
Fünfzehn Tausend wäre die Hälfte von was wir jetzt haben. 15 tys. to byłoby połowa tego, co jest obecnie.
Diejenigen, die Ausgaben und Zahlungen genehmigen, haften jetzt persönlich für ihre Maßnahmen. Osoby zajmujące się zatwierdzaniem wydatków i płatnościami są obecnie osobiście odpowiedzialne za swoje czynności;
zurzeit obecnie
→ Stellen Sie die aktuellen Medikamente bereit, die Sie zurzeit einnehmen. → Należy również przygotować wszystkie aktualne lekarstwa, które Państwo obecnie zażywają.
CZ: Das Parlament berät zurzeit über die Abschaffung des Kriteriums der Erfordernisse des Finanzmarkts. CZ: Przepisy prawne przewidujące uchylenie kryterium wymogów rynku finansowego są obecnie dyskutowane w Parlamencie.
Dr. Kananga ist zurzeit in New York. Dr Kananga jest obecnie w Nowym Jorku.
Zurzeit arbeiten in Agro Brokers 20 Personen. Obecnie w Agro Brokers pracuje 35 osób.
Brasilien stellt zurzeit einen großen potenziellen Markt für die EU dar, der jedoch nach wie vor durch eine Reihe von Barrieren geschützt wird. Brazylia stanowi obecnie duży potencjalny rynek dla UE, który jednak nadal chroni szereg barier.
Zurzeit eingesetzt im Büro des stellvertretenden Ministers für Terrorismusbekämpfung. Obecnie pracował dla wiceprzewodniczącego biura do obrony przed terroryzmem.
Zurzeit ist er selbständiger Unternehmensberater und Mitglied des Verwaltungsrates der Qnamic AG sowie Vize Präsident des Verwaltungsrates der Swisscom AG. Obecnie jest niezależnym doradcą i Członkiem Rady Nadzorczej firmy Qnamic AG, a także Wiceprezesem Rady Nadzorczej spółki Swisscom AG.
Zurzeit können die zehn Prozent Belarussen, die eine Satellitenschüssel haben, die Programme empfangen. Dziesięć procent Białorusinów, którzy posiadają anteny satelitarne może obecnie oglądać nadawane przez stację programy.
Marcus ist zurzeit nicht_BAR_gut auf mich zu sprechen. Marcus jest obecnie na mnie trochę zły.
Zurzeit sind insgesamt 235 Mitarbeiter am Hauptsitz im hessischen Butzbach und in den Standorten Düren und Pratteln (Schweiz) tätig. Obecnie, firma zatrudnia łącznie 235 pracowników w swojej siedzibie w Hesji Butzbach oraz w miejscowościach Düren i Pratteln w Szwajcarii.
derzeitig obecnie
Deshalb erarbeitet die Europäische Kommission Vorschläge zur Schließung von Lücken der derzeitigen Gesetze. W odpowiedzi Komisja Europejska przygotowuje właśnie propozycje usunięcia niedociągnięć w obecnie obowiązujących przepisach.
Die derzeitige Vertrauenskrise in die Finanzmärkte hat gezeigt, dass auch die bisherigen Normen für Einlagengarantien nicht als ausreichend betrachtet werden. Panujący obecnie na rynkach finansowych kryzys zaufania pokazał, że również obecnie obowiązujące standardy dotyczące gwarancji depozytów uznawane są za niewystarczające.
Sie sind derzeitig bei der Pollos-Hermano-Kette beschäftigt. Jest pan obecnie zatrudniony w Pollos Hermanos.
Die derzeitigen Maßnahmen sollten ständig überwacht werden, um ihre Wirksamkeit zu verbessern. Stosowane obecnie środki należy nieustannie monitorować, aby zagwarantować coraz większy stopień ich skuteczności.
In diesem Falle würden die Ausgaben der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der nach der derzeitigen Richtlinie zu gewährenden Unterstützung erheblich zurückgehen. Pozwoliłoby to państwom członkowskim na znaczne obniżenie wydatków związanych z pomocą, jakiej należy udzielić na mocy przepisów obecnie obowiązującej dyrektywy.
Wir werden definitiv keine Netzwerke hinzufügen, die über eine geringere Liquidität als unsere derzeitigen verfügen. Z całą pewnością nie dodamy sieci, które mają gorszą płynność, niż te, które obecnie mamy.
Es ist Zeit, dem derzeitigen Abbau sozialer und Arbeitsrechte ein Ende zu bereiten. Czas, aby położyć kres regresowi praw socjalnych i pracowniczych, który obecnie obserwujemy.
Das derzeitige Urheberrecht versetzt uns in eine Machtstellung über Nutzer unseres Quellcodes, ob es uns gefällt oder nicht. Obecnie stawia nas ono w pozycji nadrzędnej do użytkowników naszego kodu, czy nam się to podoba, czy nie.
Der Vertrag von Lissabon beinhaltet eine Vielzahl von Reformen und signifikanten Verbesserungen gegenüber den derzeitigen Verträgen. Postanowienia Traktatu z Lizbony wprowadzają wiele reform i istotnych usprawnień w stosunku do obowiązujących obecnie traktatów.
Die derzeitige Haftpflichtversicherungsregelung wurde in erster Linie für bemannte Luftfahrzeuge geschaffen; hier bestimmt die Masse (ab 500 kg) die Mindestversicherungssumme. Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w większości opracowano w odniesieniu do załogowych statków powietrznych, których masa (począwszy od 500 kg) determinuje minimalną wartość ubezpieczenia.
momentan obecnie
An welchen Projekten arbeitet Blizzard Entertainment momentan? Nad jakimi projektami pracuje obecnie Blizzard Entertainment?
Deutschland erklärt weiter, dass ein an Kai 1 liegendes Schiff momentan nur zwei Drittel des Kais einnehme. Niemcy wyjaśniają dalej, że statek przycumowany do nabrzeża nr 1 obecnie zajmuje tylko dwie trzecie nabrzeża.
- Momentan sitzt die lrisblende vor der Ebene, wo der Ereignishorizont entsteht. Obecnie przesłona znajduje się tuż przed płaszczyzną, gdzie tworzy się horyzont zdarzeń.
Momentan wird Google Chrome unterstützt, Firefox und Internet Explorer sind in Vorbereitung. Google Chrome jest obsługiwana, obecnie pracujemy nad wsparciem dla Firefoxa i Internet Explorera.
Hinsichtlich der Kooperation zwischen Frontex und den zuständigen türkischen Behörden werden momentan Verhandlungen über die anzuwendenden Arbeitsmethoden geführt. Jeżeli chodzi o współpracę operacyjną między Fronteksem, a właściwymi władzami tureckimi obecnie trwają negocjacje dotyczące metod pracy.
Ich habe die Autopsien von den ersten vier Opfern überprüft und ich untersuche momentan das Fünfte. Przeglądnąłem akta autopsji pierwszych czterech ofiar, a obecnie przeprowadzam autopsje piątej.
Badoo Desktop ist momentan nur erhältlich für Windows (XP, Vista, 7) und Mac OS X 10.5 oder neuere Versionen. Badoo Pulpit jest obecnie dostępne dla Windows XP, Vista i Windows 7 oraz dla Mac OS X 10.5 i nowszych.
Momentan sieht man sehr viele Roma in Brüssel, insbesondere an roten Ampeln. Obecnie w Brukseli można spotkać wielu Romów żebrzących na skrzyżowaniach na czerwonym świetle.
Burrows ist momentan auf der USS Majestic stationiert. Burrows stacjonuje obecnie na USS Majestic.
Das Team besteht momentan aus Philip Lahr, Sebastian Schmitt, Alexander Dietrich und Anna-Lena König und Solveig Schwarz. Zespół składa się obecnie z Philip Lahr, Sebastian Schmitt, Alexander Dietrich i Anna-Lena Kinga i Solveig czarnym.
heutzutage obecnie
Heutzutage leben vier von fünf Europäern in Städten. Czterech Europejczyków na pięciu mieszka obecnie w mieście.
Heutzutage ist Mobilität unverzichtbar für das Funktionieren der europäischen Gesellschaft. Mobilność jest obecnie bardzo potrzebna społeczeństwu europejskiemu do normalnego funkcjonowania.
Heutzutage wird Geld buchstäblich als Schuld erzeugt. Obecnie pieniądze są dosłownie tworzone jako dług.
Wir präsentierten die neuesten Lösungen in der Autoindustrie, die heutzutage in der Jagd Bereich herrschen. Zaprezentowaliśmy najnowsze rozwiązania motoryzacyjne panujące obecnie w branży łowieckiej.
Heutzutage ist der Rechtsrahmen Europas ein Vorbild für andere Staaten. Obecnie europejski system regulacyjny może służyć za przykład dla innych.
Heutzutage kann man einen Papier-oder Digitaldollar nur gegen einen weiteren solchen umtauschen. Obecnie papierowy lub elektroniczny dolar może być wymieniony tylko na innego papierowego lub elektronicznego dolara.
Heutzutage verfügt fast jeder über die entsprechende Technik, um eigene Remixe zu erstellen – unabhängig vom musikalischen Genre oder dem Level an Vorerfahrung. Obecnie prawie każdy dysponuje odpowiednią techniką do tworzenia własnych remiksów - niezależnie od gatunków muzycznych lub poziomu wcześniejszej wiedzy.
Heutzutage ist der UNCTAD-Verhaltenskodex in der Praxis im Containerverkehr zwischen Ländern kein wichtiger Faktor mehr. Obecnie w praktyce kodeks ten nie jest już ważnym elementem w handlu morskim między krajami.
Gibt es heutzutage viele Agenten der Gilde auf Arrakis? Czy obecnie na Arrakis są agenci Gildii?
Heutzutage muss nur die Spielsoftware heruntergeladen werden und das Spiel kann beginnen! Obecnie wystarcza pobrać i zainstalować bezpłatne oprogramowanie oraz rozpocząć grę!
zur Zeit obecnie
Wenn die Nachricht \"Sie haben zur Zeit keine Beiträge. Jeżeli pokazuje się wiadomość \"Nie masz obecnie żadnych wpisów.
Zur Zeit umfasst unserer Standardsortiment die konfektionierten 1-Komponenten Holzleime: Obecnie nasz standardowy asortyment obejmuje następujące konfekcjonowane 1-składnikowe kleje do drewna:
Zur Zeit können Sie folgende Dateitypen in den Editor hochladen: Obecnie możesz przesyłać nastepujące rodzaje plików do edytora:
Zur Zeit ist sie Dozentin an der Musikakademie in Poznań. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Zur Zeit ist es nicht möglich, Besucherkommentare zu bearbeiten. Obecnie nie jest możliwe edytowanie komentarzy odwiedzających.
Zur Zeit entwickeln wir es in drei Marken – Paradyż, Kwadro Ceramika und in der Premiummarke My Way Paradyż Group. Obecnie rozwijamy ją w trzech markach - Paradyż, Kwadro Ceramika i w marce premium My Way Paradyż Group.
Zur Zeit gibt es nur einen alphabetischen Katalog alter Drucke und einen Alphabet- und Sachkatalog der nach 1800 herausgegebenen Bücher, einen Titelkatalog der Zeitschriften und alphabetischen Katalog für Musikalien und Mikrofilme. Obecnie w tej formie tworzone są jedynie alfabetyczny katalog starodruków, alfabetyczny i przedmiotowy katalog książek wydanych po 1800 r., tytułowy katalog czasopism, przedmiotowa i osobowa kartoteka ikonografii, przedmiotowy katalog kartografii oraz alfabetyczne katalogi muzykaliów i mikrofilmów.
More example sentences German-Polish for the query obecnie
Legal notice