flag Spanish flag English flag German

Dictionary German-Polish

translate
1 translations found
Kapital         
Noun
Kapital neut kapitał
Und gibt es eine Chance, dass sächsisches Kapital nach Polen fließt? I czy jest szansa, że kapitał saksoński zacznie napływać do Polski?
SI: Der Anteil ausländischer Personen an Wirtschaftsprüfungsunternehmen darf höchstens 49 % des Kapitals betragen. SI: udział podmiotów zagranicznych w spółkach audytorskich nie może przekraczać 49 procent kapitału własnego.
Ich habe das Wort \"Kapital\" verstande… Usłyszałem słowo \"Kapitał\" w jakim sensie?
Ausländische Staatsangehörige dürfen seit Oktober 2002 in Polen ohne rechtliche Beschränkung Konten eröffnen und Kapital anlegen. Obcokrajowcy mogą od października 2002 roku bez ograniczeń prawnych otwierać w Polsce konta i lokować kapitał.
Kapital und Arbeit müssen wieder auf gleicher Augenhöhe miteinander reden können. Kapitał i praca muszą ze sobą współpracować, na zasadzie równości.
Das Kapital hatte absolute Bewegungsfreiheit, mit Zugriff auf billige Arbeitskrδfte. Mając dostęp do niskopłatnej pracy, kapitał mógł przemieszczać się swobodnie.
Mit Kapital aus dem Schokoriegelgeschäft erwirbt Forrest ein Unternehmen names Chappel Brothers. Dieses stellt Heimtiernahrung für Hunde her. Dysponując kapitałem z produkcji czekolady, zakupił niewielką firmę o nazwie Chappel Brothers, która produkowała karmę dla psów.
FR: Die ausländische Beteiligung an in französischer Sprache publizierenden Gesellschaften darf 20 % des Kapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft nicht übersteigen. FR: Udział zagraniczny w przedsiębiorstwach wydawniczych publikujących w języku francuskim nie może przekraczać 20 procent kapitału lub praw do głosowania w przedsiębiorstwie.
Mit dem nötigen Kapital wird es ein Riesenschlager. Z odpowiednim kapitałem możemy wznieść się na szczyt.
Durch eine Aufstockung des Kapitals der Europäischen Investitionsbank um 10 Mrd. Euro wird deren Darlehenskapazität um 60 Mrd. Euro erhöht. Kapitał Europejskiego Banku Centralnego wzrośnie o 10 mld EUR, co podniesie jego ogólną zdolność pożyczkową o 60 mld EUR.
1 Word compounds found
Noun
geistiges Kapital kapitał intelektualny
More example sentences German-Polish for the query kapitał
Legal notice