flag Spanish flag English flag German

Dictionary German-Polish

translate
1 translations found
żyć         
Verb
leben Conjugation żyć
Wir möchten glücklich leben, ohne daß das Glück jäh endet. Chcielibyśmy żyć w szczęściu i żeby szczęście nie kończyło się nagle.
Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewiglich! Tedy Danijel do króla rzekł: Królu, żyj na wieki!
Daniel, wie lange leben die hier schon so? Daniel, od jak dawna ci ludzie tak żyją?
Mögen die Afrikaner versöhnt in Frieden und Gerechtigkeit leben! Oby Afrykańczycy mogli żyć pojednani w pokoju i sprawiedliwości!
Juden und Palästinenser können friedlich Seite an Seite leben. Żydzi i Palestyńczycy mogą żyć obok siebie w pokoju.
Homer lebte vor langer Zeit und schrieb über Helden und Götter. Homer żył dawno temu i pisał o bogach, i herosach.
Aber die Zeiten sind schlecht, jeder hat Schulden und alle leben von Krediten. Ale czasy są złe, każdy jest w długach i wszyscy żyją na kredyt.
Die Roma, die in bestimmten Gebieten in äußerster Armut leben? Romów, którzy żyją w bardzo ubogich warunkach w niektórych regionach?
Zapatas waren Stammesführer, als dein Großvater in einer Höhle lebte. Zapata byli wodzami, kiedy twój dziadek żył jeszcze w jaskini.
Dreiviertel der Bevölkerung lebt auf der Nordinsel. Trzy czwarte ludności żyje na Wyspie Północnej.
More example sentences German-Polish for the query żyć
Legal notice