flag Spanish flag English flag German

Dictionary German-Czech

translate
6 translations found
sein          Sein         
Conjugation >> sein
Verb
sein být
Mohn für Korruption und Terrorismus wäre die treffendere Aussage. Mák pro korupci a terorismus by byl výstižnější slogan.
Tests sind negativ, sonst wären Sie nicht hier. Testy - negativní, jinak by jste tu nebyl.
Experten würden uns daran erinnern, dass Kasachstan niemals ein Land gewesen sei und die ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen historisch fragwürdig wären. Experti by nám připomněli, že Kazachstán vlastně nikdy nebyl zemí a že ukrajinské nároky na nezávislost jsou historicky sporné.
Jablonski wäre dort gewesen, wir wären dort gewesen. Jablonski byl na rade. Mohlo to být naše.
Ohne die Befreiung wäre die Anlage nicht wirtschaftlich und müsste geschlossen werden. Bez osvobození by závod nebyl ekonomický a bylo by nutné jej zavřít.
Kris, es war spät und du warst erschrocken. - Kris, bylo pozdě a byla jsi vyděšená.
Als erste mögliche Alternative wäre eine Kreditfinanzierung in Betracht gekommen. Jako první možná alternativa by přicházelo v úvahu úvěrové financování.
Denn es wäre dann kein Glück. Es wäre keine Hoffnung. Protože potom by ani štěstí nebylo, ani naděje by nebyla.
Somit wäre auch das Einsenden von Proben an Forschungslabore verboten. Například by tak bylo zakázáno zasílat vzorky do výzkumné laboratoře.
Wäre ich etwa hier, wenn ich gesund wäre? Kdybych byl zdravý, nebyl bych tady, doktore.
sein býti
Wo kann sie dann sein, da doch nirgends sonst Licht brennt außer in der Küche? Kde by mohla býti, když žádná jiná prostora v domě není osvětlena mimo kuchyň?
Die Struktur der Rakete scheint in Ordnung zu sein. Celistvost trupu rakety se zdá býti neporušená.
Wo könnte er also gewesen sein? Kde tedy mohl býti?
Ich habe dir Clyde ins Bett gesetzt, um dir zu zeigen, dass ich versuche ein besserer Mitbewohner zu sein. Dal jsem vám do postele Clyda ve snaze býti ohleduplnějším spolubydlícím.
Ich vermute, der alte Frankland gewährt ihr ein Almosen, doch viel kann es nicht sein, da er selbst ja in beträchtlichen Geldschwierigkeiten steckt. Myslím, že Frankland vykázal jí z milosrdenství nějaký podíl, avšak nemůže to býti mnoho, neboť on sám je špatně na tom.
Meine Version davon, ein unterstützender Vater zu sein. Moje verze, jak býti podporujícím otcem.
Der Gegensatz zwischen Bruder und Schwester hätte nicht größer sein können, denn Stapleton war ein unauffälliger Typ mit hellem Haar und grauen Augen, sie hingegen war dunkler als jede andere Brünette, die ich in England gesehen hatte, schlank, elegant und hoch gewachsen. Nemohlo býti většího kontrastu mezi bratrem a sestrou, neboť Stapleton byl jen jakés takés pleti neurčité, s vlasem světlým a očima šedýma, kdežto sestra jeho byla brunetkou temnější nežli kterákoli, již jsem kdy viděl v Anglii - štíhlá, elegantní a vysoké postavy.
Mit der Gitarre steh ich jetzt vor Deinem Haus hab Mitgefühl zumindest mit dem Ahorn nur wegen Dir hat er aufgehört, ein Baum zu sein S tou kytarou teď stojím před tvým domem Měj soucit aspoň k tomu javoru Jen kvůli tobě přestal býti stromem
Die Schüsse dürften ihm verraten haben, dass sein Spiel aus ist. Wir waren ein ganzes Stück entfernt und der Nebel könnte sie gedämpft haben. Er folgte dem Hund, um ihn zurückrufen zu können, da können Sie sicher sein. Výstřely ony asi pověděly mu již, že prohrál hru svou. Jsme dosti daleko od domu, a mlha tato asi utlumila rachot výstřelů. Sledoval asi psa, aby ho mohl v čas odvolati - tím můžete býti jisti.
Noun
Sein neut bytí neut
Er begriff mich nicht, er wollte das Rätsel meines Seins lösen. Nechápal mě, chtěl rozluštit záhadu mého bytí.
Das Mehndi steht für die äußere und die innere Sonne deines Seins. Mehndi představuje vnější a vnitřní slunce našeho bytí.
In der östlichen Philosophie gibt es kein Gegenstück zu Platos \"großer Kette des Seins\", die die Menschen über alle Tiere stellt. Východní filozofie nemá protějšek k Platónově ,,velkému řetězu bytí\", který člověka klade nade všechny ostatní živočichy.
Die einzig zufriedenstellende Antwort die sowohl logisch als auch bedeutungsvoll ist, ist die, dass das Bewusstsein, die Basis allen Seins ist. Jediná uspokojivá odpověď z hlediska logiky a z hlediska významu, je, že vědomí je základem veškerého bytí.
Es heißt \"Fire Ice\", ein abstraktes neumodisches Meisterwerk, - es soll die Zweiteilung des Seins darstellen. Jmenuje se to oheň a led, moderní abstraktní mistrovské dílo reprezentuje dichotomii bytí.
(PL) Herr Präsident! Zu kommunistischen Zeiten pflegten die Menschen in Polen zu sagen, dass es drei ontologische Kategorien gibt: Sein, Nichtsein und Planen. (PL) Pane předsedající, během komunistického období měli lidé v Polsku ve zvyku říkat, že existují tři ontologické kategorie: bytí, nebytí a plánování.
Um seinen Platz in der Unendlichkeit des Seins zu finden, muss man teilen und vereinen. \"Obtížné je začít, najít své místo v nekonečnosti bytí.\"
Es ist alles ein Zustand des Seins. Vše je jen stav bytí.
Konzentrier dich auf dein Sein. Soustřeď se na pouhé bytí.
Sein neut existence fem
Die Berggebiete erschaffen für die Menschen und andere Lebewesen ein einzigartiges Habitat, in dem menschliches Sein in all seinen Aspekten auf engstem Raum mit natürlichem Gleichgewicht und Rhythmus verbunden ist: der Berg als multifunktionaler Lebensraum. Pro člověka i jiné živočichy vytvářejí jedinečné přírodní prostředí, kde jsou všechny aspekty lidské existence propojeny na malé ploše s přírodní rovnováhou a rytmem: hora jako multifunkční životní prostředí.
Sie bezeugt materielles Sein. Ohne Zeit gäbe es uns nicht. Todávádůkaz existence hmoty bez času my neexistují.
Wir sollten nicht nur über den europäischen Sinn unseres Seins nachdenken, sondern ihn finden und lautstark unseren Führungsanspruch im Bereich der Bürgerrechte, der Migration, des Klimawandels und der Ausrichtung der europäischen Wirtschaft an Kriterien der Nachhaltigkeit geltend machen. Neměli bychom jen uvažovat, ale skutečně také najít evropský význam naší existence a rázně prosazovat naše ambice vedení v oblasti lidských práv, migrace, změny klimatu a přesunu evropského hospodářství směrem ke kritériím udržitelnosti.
Du hasst die Welt doch so und redest ständig von der Sinnlosigkeit des Seins. Ty jsi ten, který ho tak nenávidí! Neustále mi přednášíš o nesmyslnosti celé existence.
Das ist ein Zustand des Seins. Je to stav existence.
Pronoun
sein jeho
Nach der Erblindung seines Vaters und dem frühen Tod seines ältesten Bruders, verließ Vincenz Prießnitz die Schule, ohne lesen und schreiben zu können, und arbeitete auf dem elterlichen Hof. Po oslepení svého otce a ranním úmrtí jeho nejstaršího bratra opustil Vincent Priessnitz školu, bez toho že by uměl číst a psát a převzal otcovo hospodářství.
Europa wird das vollständige soziale und wirtschaftliche Potenzial des neuen Internet-Umfelds nur dann freisetzen, wenn seine Bürger gründlich vorbereitet und informiert sind. Evropa bude moci využít plný sociální a ekonomický potenciál nového internetového prostředí pouze tehdy, budou-li mít její občané dostatečně možnosti a informace.
Mr. Orlov nimmt viel auf sich, um sein Geschäft legitim wirken zu lassen. Pan Orlov začíná mít velké problémy, hlavně, aby jeho obchod působil legálně.
Israel muss endlich begreifen, dass seine Handlungen auch Konsequenzen haben. Izrael musí nyní pochopit, že z jeho akcí plynou následky.
Danny wird wegschauen, um seinen Traum aufrecht zu erhalten. Danny se bude dívat jinam, aby jeho sen fungoval.
Slowenien hat die Änderung der Adressangabe seiner zuständigen Behörden beantragt. Slovinsko požádalo o změnu údajů o adresách jeho příslušných orgánů.
Crni meinte, dass seine Eltern zu einem Spa fahren. Černý mi říkal, že jeho starý jedou někam pryč.
Lettland hat die Änderung der Adressangabe seiner zuständigen Behörden beantragt. Lotyšsko požádalo o změnu údajů o adresách jeho příslušných orgánů.
Billy lernte, dass sein größter Beitrag von Gott kam. BILLY dozvěděl, že jeho největší hodnota pochází z Boha.
Lettland hat die Änderung der Adressangabe seiner zuständigen Behörden beantragt. Lotyšsko požádalo o změnu údajů v adresách jeho příslušných orgánů.
sein svůj
Der Naturheiler behandelte bis zu seinem Tod rund 36.000 Patienten. Přírodní lékař kurýroval až do své smrti kolem 36.000 pacientů.
Italien macht bei der Umsetzung seines nationalen Reformprogramms Fortschritte. Itálie dosahuje pokroku při provádění svého národního programu reforem.
Chris Shelton wollte, dass Massey auch seine Söhne verliert. Chris Shelton chtěl, aby i Massey ztratil své syny.
Seine Patienten wurden lediglich mit Wasseranwendungen, also ganz ohne Medikamente, therapiert. Své pacienty léčil pouze studenými obklady a mok-rými zábaly, tudíž zcela bez medikamentů.
Österreich übermittelte seine Stellungnahme schließlich am 8. Oktober 2009. Rakousko konečně dne 8. října 2009 sdělilo své stanovisko.
Parker blieb Polizeichef bis zu seinem Tod im Jahr 1966. Parker zůstal velitelem policie až do své smrti roku 1966.
Da er seine Patienten aber ausschließlich mit Wasser und völlig ohne Medikamente behandelte, sprach man ihn frei. Tím že své pacienty léčil výhradně vodou a naprosto bez medikamentů, byl ale jakékoliv viny zprošťen.
Malta macht bei der Umsetzung seines nationalen Reformprogramms gute Fortschritte. Malta dosahuje dobrého pokroku při provádění svého národního programu reforem.
Dr. Lawson wurde heute Morgen tot in seinem Auto aufgefunden. Dr. Lawson byl nalezen dnes ráno mrtvý ve svém autě.
Zusammen mit seiner Frau Sophie, die er im Jahre 1828 heiratete, hatte er sieben Kinder. Spolu se svou ženou Sofií, kterou si vzal v roce 1928, měl sedm dětí.
36 Word compounds found
Verb
schuldig sein dlužit
verliebt sein být zamilovaný
der Meinung sein souhlasit
überrascht sein divit se
Noun
weg sein být pryč
froh sein být rád
frei sein být volný
wirksam sein být účinný
sein Onkel jeho strýc
erforderlich sein být nutné
dankbar sein být vděčný
gleich sein být stejný
offen sein být otevřený
bewusstlos sein být v bezvědomí
sein soll má být
einverstanden sein souhlasit
kompatibel sein být kompatibilní
sein ganzes Leben celý život
schwanger sein být těhotná
Vorwand sein záminka fem
durstig sein mít žízeň
taub sein být hluchý
kaputt sein být zničený
aus sein být po
bereit sein být připraven
Sein und das Nichtsein bytí a nebytí
verantwortlich sein zodpovídat
halsstarrig sein být tvrdohlavý
zufrieden sein být spokojen
Sein und Nichtsein bytí a nebytí
zugegen sein být přítomen
einfacher sein být jednodušší
befugt sein být oprávněn
behilflich sein být nápomocen
Spielball sein být hříčkou
Sein und Zeit Bytí a čas
More example sentences German-Czech for the query sein
Legal notice